K

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

 • KACHEL

základní stavební článek kachlových kamen, zhotovených z pálené hlíny ve dvou zakladních typech – nádobkový s otevřeným krouhlým či pravoúhlým ústím nebo komorový s reliéfně zdobenou čelní vyhřivací stěnou a zadní částí, tzv.komorou.

 

 • KAMNA

otopné zařízení sloužící k nepřímému vytápění místnosti, je vytvořeno z keramických kachlů, od 16. století rovněž z litinových plátů. Plocha kamen poskytovala prostor pro reliéfní či později malovanou výzdobu.

 

 • KALVÁRIE

„calva" – lebka, označení Golgoty, hory Kristova ukřižování; též ikonografický typ: Kristus na kříži s dvojicí ukřižovaných lotrů a postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.

 

 • KAPITULNÍ SÍŇ

hlavní společenská místnost kláštera (komendy), sloužící ke shromažďování celého konventu, slavnostním aktům i pravidelnému čtení

 

 • KAPLE

menší sakrální architektura, soukromá bohoslužebná místnost, bez farní funkce. Hradní k., hřbitovní k. atd.

 

 • KARTUŠ

dekorativně orámované oválné či jinak tvarované pole, nesoucí znak, nápis nebo letopočet, popřípadě prázdné, sloužící jako dekorativní prvek v architektuře, malbě, apod. 

 

 • KARYATIDA

podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže – atlas

 

 • KASEMATY

chodby v přízemí či suterénu pevnosti, vybudované uvnitř hradeb jako palebná postavení, sklady atd.

 

 • KASTEL

hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt)

 

 • KAZATELNA

tribuna mezi kněžištěm a lodí kostela, ze které káže kněz; zpravidla se pojí ke stěně nebo sloupu, zastřešuje ji baldachýn. Noha kazatelny může být sochařsky ztvárněna.

 

 • KAZETOVÝ STROP

strop složený z kazet, jednotlivých polí s vpadlým středem, často s profilací a reliéfní nebo malířskou výzdobou

 

 • KLADÍ

Kladívodorovná konstrukce (tvořená architrávem, vlysem a římsou) spočívající na svislých podpěrách

 

 • KLÁŠTERNÍ KLENBA

Klášterní klenbaklenba vzniklá kolmým průnikem dvou valených kleneb na půdorysu čtverce, kdy – na rozdíl od klenby křížové – se tlaky svádějí na podpory po celém obvodu. Objevuje se v renesanci.

 

 • KLENBA

samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba.

 

 • KLENÁK

Klenákstavební článek oblouku klenby (kámen, cihla, tvarovka), k. ve vrcholu oblouku je zpravidla větší, někdy nese znak, letopočet – hlavní k.

 

 • KONCHA

Konchačtvrtkulová klenba apsidy nebo niky

 

 • KONTRESKARPA

vnější strana hradebního příkopu

 

 • KOMENDA

opevněné sídlo rytířského řádu s prvky hradní a klášterní architektury

 

 • KONZOLA

Konzolaze zdi vystupující nosný architektonický článek, který podpírá římsu, balkón, sochu, klenební žebro, často je dekorativně ztvárněný. K. figurální, vegetabilní, svazková, jehlancová, kuželová

 

 • KRAB

Krabdekorativní prvek gotické architektury ve tvaru svinutého zprohýbaného listu, umisťovaný na hranu fiál, opěrných oblouků, štítů nebo vimperků


 

 • KRAKOREC

Krakorecnosný článek vystupující ze zdi, zpravidla složený ze dvou a více na sebe kladených a odstupňovaných kamenných dílů (mohutnější než konzola), který nese ochoz, balkón, arkýř; prevét (viz arkýř konzola, vpadlina)

 

 • KRB

Krbotopné zařízení s otevřeným ohněm, sloužící k ohřevu i částečnému osvětlení místnosti, svým architektonickým a výtvarným řešením podléhá slohovému vývoji, např. tzv. vlašský L a k. renesančního období

 

 • KROUŽENÁ KLENBA

Kroužená klenbaklenba s žebry vedenými v křivkách, tvořícími složité obrazce; charakteristická pro pozdní gotiku

 

 • KRUCHTA (KÚR)

hudební tribuna v západní části kostela

 

 • KRUŽBA

Kružbasouměrný obrazec, který tvoří dekorativní výplň oblouku okna nebo arkády, zábradlí, tympanonu, není-li ve volném prostoru, mluvíme o liché (slepé) kružbě či kružbové panelaci, např. v ploše stěny, konzoly, hlavice

 

 • KRYPTA

podzemní prostor, zahloubený pod chórem kostela, sloužící k uchovávání relikvií nebo k pohřbu významných jedinců

 

 • KŘÍDLO

část stavby definovaná průběhem podélné – osy, případně ještě výškou či šířkou

 

 • KŘÍŽOVÁ KLENBA

Křížová klenbaklenba vzniklá kolmým průnikem dvou kleneb valených, tlaky klenby jsou svedeny do čtyř opěrných bodů v rozích. Hrany v místě průniku mohou být zpevněny žebry. Žebrová křížová klenba je charakteristická pro gotické stavitelství.

 

 • KOPULE

Kopuleklenba nad kruhovým, oválným nebo elipsovým půdorysem

 

 • KURIE

dvůr

 

 • KURTINA

úsek hradby, vymezený dvěma sousedními věžemi, baštami nebo bastiony

 

 • KYTKA

Kytkadekorativní ukončující článek na vrcholu fiály, vimperku apod.

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.